Савет за комуналне делатности на данашњој седници прихватио је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени програма пословања Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад за 2017. годину и упутили га Скупштини града на разматрање. Чланови Савета већином гласова су усвојили Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног и комуналног предузећа “Тржница” Нови Сад за 2016. годину, за период I-XII 2016. године, где је за програмску позицију Најлон пијаца реализовано 14,19%, а пијаце на територији Новог Сада имају реализацију од 96,63%.

Такође, данас је усвојен и Извештај о реализацији програма инвестиционих активности Јавног и комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад за 2016. годину, где је предвиђена једна програмска позиција, Специјално возило паук,  за шта проценат реализације износи 99,80, од планираних 10 милиона динара.

Информацију Градске управе за комуналне послове, у вези са обезбеђивањем олакшица за плаћање комунално-стамбених услуга, број: III-352-1/2017-457 од 17. маја 2017. године, Савет је прихватио и упутио Скупштини Града на разматрање.

Олакшице за плаћања комунално-стамбениох услуга, број: III-352-1/2017-457 од 17. маја 2017. године, обједињене наплате комунално-стамбених и других услуга по уговору, за чији рачун се врши обједињена наплата комунално-стамбених и других услуга по уговору,  подразумевају да се корисницима који имају неизмирена потраживања за период  од 1. јануара 2008. године до 31. марта 2017. године, омогући исплата главнице неизмиреног потраживања у целости и трошкова принудне наплате најкасније до 30. новембра 2017. године , уз отпис припадајуће камате закључно са даном исплате главнице.