Данас је одржана XXIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину

2. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину

3. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосaдска топлана“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину

4. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2016. годину

5. Извештај о пословању и реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ , Нови Сад за 2016. годину, са финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2016. годину

6. Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2016. годину

7. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину

8. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2016. годину

9. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину са финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2016. годину

10. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад

11. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад

12. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

13. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

14. Решење о именовању директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад

15. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

16. Решење о именовању директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

17. Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом

18. Одлука о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар – децембар 2017. године

19. Одлука о измени Одлуке о одређивању веће спратности објеката у односу на спратност прописану планским документом на територији Града Новог Сада

20. Одлука о изменама и допуни Одлуке о одржавању чистоће

21. Одлука о изменама и допуни Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада

22. План генералне регулације простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада

23. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, Улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Футошка улица број 97)

24. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду

25. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду

26. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, Улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, Улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у блоку између улица Антона Чехова, Браће Рибникар и Дожа Ђерђа)

27. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду (локалитет Карађорђева улица број 61)

28. Одлука о изменама Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада и давања у закуп ради реализације инвестиционог пројекта LEAR CORPORATION D.O.O. STARI GRAD

29. Одлука о отпису дуга у поступку приватизације за Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад

30. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад о расподели нето добити за 2016. годину

31. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2016. годину

32. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о расподели добити за 2016. годину

33. Решење о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 2017 – 2026. године

34. Решење о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Информатика“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године

35. Решење о давању сагласности на Дугорочни и Средњорочни план  пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године

36. Решење о давању сагласности на Дугорочни  план  пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за период од 2017. године до 2027. године

37. Решење о давању сагласности на Средњорочни  план  пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за период од 2017. године до 2021. године

38. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за период 2017-2026. године

39. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за период 2017-2021. године

40. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2026. године

41. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период од 2017. године до 2021. године

42. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за период 2017 – 2027. године

43. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за период 2017 – 2021. године

44. Решење о давању сагласности на Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за период 2017 – 2026. године

45. Годишњи извештај о раду и пословању Апотеке Нови Сад за 2016. годину

46. Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар – децембар 2016. године

47. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

48. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2017. годину

49. Решење о давању сагласности на планирана материјална средства за остваривање Предшколског програма Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад за радну 2017/2018. годину

50. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

– Решење о првом именовању члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник