Чланице и чланови Савета за економски развој града на данашњој седници разматрали су Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Грађевинског предузећа Мостоградња АД, Београд и отпису дуга овом привредном друштву у поступку приватизације.

Законом о приватизацији прописано је да Влада Републике Србије може да донесе одлуку да државни повериоци субјекта приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар последње пословне године према субјекту приватизације који послује у целини или већинским друштвеним или јавним капиталом. С тим у вези, а у циљу успешног спровођења плана реорганизације, Влада је донела Закључак којим се налаже свим државним повериоцима да субјекту приватизације, Грађевинском предузећу Мостоградња АД, Београд, у складу са предложеном мером унапред припремљеним планом реорганизације, конвертују потраживања доспела са стањем на дан 31.08.2015. године у трајни улог у капиталу субјекта приватизације и отпишу дуговања доспела за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године.

Предлог одлуке биће упућен Скупштини града на даље разматрање и усвајање.