На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2017. годину, Предлог одлуке о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2018. години и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.

Највише пажње посвећено је расправи о Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину. Чланица Градског већа Александра Радак је укратко образложила овај Предлог одлуке и рекла да се буџет утврђује у износу од 24.478.953.296,04 динара и то из следећих извора финансирања: прихода из буџета у износу од 18.580.509.674,00 динара, из сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода које установе и организације основане од стране Града Новог Сада, остварују својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни корисници буџетских средстава у износу од 125.370.985,00 динара, донација од иностраних земаља 8.253.000,00 динара, донација од међународних организација 27.675.000,00 динара, трансфера од других нивоа власти у износу од 1.015.671.158,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине 715.500.000,00 динара, примања од домаћих задуживања 381.066.168,00 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 325.000,00 динара, финансијске помоћи ЕУ у износу од 2.000.000,00 динара, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од 3.605.639.349,55 динара и од неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 16.942.961,49 динара.

Према њеним речима, у поступку израде буџета за наредну годину, размотрени су сви захтеви корисника, односно предлози њихових финансијских планова, али у датим оквирима за планирање, који су одређени Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и буџет Града Новог Сада за 2018. годину морао је да буде рестриктиван, а то говори и износ укупно планираних средстава, који је мањи за 4,5% у односу на буџет за 2017. годину.

Како је Радак нагласила, Буџет јесте рестриктиван, али је и социјално одговоран, јер се није одустало ни од једног вида, законом установљених, социјалних давања нити су запостављена издвајања за културу, образовање и здравство, дакле, за све оне области које су од непосредног значаја за грађане Новог Сада. Рестриктивно планирање потрошње, али до мере која неће угрозити извршавање обавеза и функционисање корисника у наредној буџетској години, захтева и одговорнију и умеренију потрошњу свих корисника буџета.

Предложеним буџетом за 2018. годину, од укупног износа планираних средстава, 25,5% усмерено је у инвестиције, односно капиталне расходе. Уколико се планираним издацима додају и средства планирана за капиталне субвенције и капиталне трансфере осталим нивоима власти, капитална потрошња чини 33,5% укупног буџета. Оваква структура планиране буџетске потрошње за 2018. годину јасно говори онапору да се и у условима ограничених средстава обезбеди интензивна инвестициона активност.

Сви предлози одлука биће упућени Скупштини Града на даље разматрање и усвајање.