На данашњој седници чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања Скупштине Града Новог Сада усвојили су Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада.

Предлогом одлуке извршено је усклађивање са изменом Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, чиме је прописано да се непокретности у јавној својини могу дати у закуп непосредном погодбом и у случају када давање у закуп непокретности у јавној својини траже удружења која остварују сарадњу са министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја за одбрану или која негују традиције ослободилачких ратова Србије, као и да се пословни простор може дати у закуп лицима која обављају делатност старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности.

Уређена је и ситуација када је за потребе реализације пројеката за које је утврђено да су од значаја за Град (у области: културе, спорта, младих и др) потребно извршити привођење локација намени и њихово ослобађање од лица и ствари, па самим тим и исељавање закупаца и корисника из пословних простора који се налазе на тим локацијама, тако да је предложеном Одлуком предвиђен случај давања пословног простора у закуп непосредном погодбом када закуп тражи лице које се налази у пословном простору који се приводи намени.

Прихваћени предлог упућен је Скупштини града на разматрање, а наћи ће се на дневном реду седнице Скупштине у среду, 27. децембра.