На данашњој седници чланови Савета за образовање и спорт Скупштине Града Новог Сада усвојили су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад о процени вредности капитала.

Чланом 41. Одлуке о организовању Радне организације “Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у оснивању као јавног предузећа прописано је да је Предузеће дужно да изврши процену вредности основног капитала у складу са прописима, којима се уређује правни положај привредних друштава.

Процењена вредност капитала Предузећа утврђена је на основу Процене фер вредности некретнина, постројења и опреме и Процене вредности капитала на дан 31.12.2016. године које је израдио Завод за консалтинг и вештачења д.о.о. из Новог Сада и износи 5.816.174.297,20 динара.

Прихваћени предлог упућен је Скупштини града на разматрање, о којем ће одборници расправљати на следећој седници.