Данас је одржана XXXIV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. План детаљне регулације Петроварадин IX у Петроварадину

2. План детаљне регулације простора за породично становање јужно од Книнске улице у Ветернику

3. План детаљне регулације дела радне зоне јужно од Државног пута IБ-12 у Каћу

4. План детаљне регулације дела простора за пословање у Кисачу

5. План детаљне регулације простора за породично становање у Руменки

6. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж пута М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет стрелиште)

7. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за вишепородично становање и парковске површине „Роткварија“ у Новом Саду

8. Одлука о изради плана детаљне регулације вишепородичног становања југозападно од Булевара Европе у Новом Саду

9. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације „Булевар III“ у Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број 3)

10. Одлука о изради плана детаљне регулације Адица у Новом Саду

11. Одлука о изменама и допуни Одлуке о обављању комуналних делатности одржавање јавних зелених површина

12. Одлука о изменама и допуни Одлуке о обављању делатности зоохигијене

13. Одлука о изменама и допуни Одлуке о држању домаћих животиња

14. Одлука о изменама и допуни Одлуке о одржавању чистоће

15. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2018. годину

16. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2018. годину

17. Одлука о давању на коришћење моторног возила Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Дирекцији полиције, Полицијској управи Нови Сад

18. Одлука о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Новог Сада субјекту приватизације „Друштво за одржавање зграда“ д.о.о. Београд

19. Одлука о отпису дуга субјекту приватизације Акционарском друштву „Галеника“ Београд

20. Решење о давању сагласности на одредбе Статута Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад којима је уређен начин и поступак уписа деце

21. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад

22. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ за 2018. годину

23. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2018. годину

24. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2018. годину

25. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2018. годину

26. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравстену заштиту студената Нови Сад за 2018. годину

27. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину

28. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2018. годину

29. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину

30. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину

31. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину

32. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину – текуће субвенције

33. Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године

34. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години за период јануар – децембар 2017. године

35. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2017. годину

36. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2017. годину

37. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину

38. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године

39. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године

40. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године

41. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године

42. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину

43. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину

44. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

45. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године

46. Извештај о раду Заштитника грађана Града Новог Сада за 2017. годину

47. Извештај о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за 2017. годину

48. Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2017. годину

49. Решења Комисије за називе делова насељених места и јавних служби:

– Решење о давању назива улици у Новом Саду, број: 020-67/2018-I (Улица проф. др Драгослава Милисављевића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду, број: 020-68/2018-I (Улица Георгија Кнежевића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду, број: 020-69/2018-I (Улица Милке Ивић)

– Решење о давању назива улици у Руменки, број: 020-70/2018-I (Улица Павла Жилника)

– Решење о давању назива улици у Ветернику, број: 020-71/2018-I (Улица Јелке Ређеп)

50. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада

51. Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика командира, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације

52. Оставка Милана Станивуковића на функцију директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад

53. Оставка Милована Амиџића на функцију вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

54. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад

55. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

56. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Основне школе „Васа Стајић“, Нови Сад

– Решење о именовању директорке Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланице Надзорног одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Мирослав Антић“, Футог

– Решење о разрешењу чланице Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад