Данас је одржана XXXVIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годинe

2. Решење о давању сагласности на коначни Нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за заједничко обављање делатности одржавања и поправки стамбених и пословних зграда, обезбеђивања јавног осветљења и пружања димничарских услуга, са прилозима који чине његов саставни део

3.  Закључак о Уговору о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Стан НС“ Д.О.О. Нови Сад

4. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину

5. Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години

6. Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину – текуће субвенције

7. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2018. годину

8. Одлука о изменама Одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2018. годину

9. Одлука о измени Одлуке о финансирању Програма стамбене подршке Града Новог Сада у 2018. години

10. Програм спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години

11. Одлука о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

12. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

13. Одлука о обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у буџету Града Новог Сада

14. План детаљне регулације Детелинара III у Новом Саду

15. План детаљне регулације дела Државног пута IБ-12 у Каћу

16. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом Саду (локалитет на парцели број 3392/40 К.О. Нови Сад I)

17. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду (локалитет уз Улицу сестара Нинковић)

18. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Мали Београд – Велики рит II у Новом Саду (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића)

19. Одлука о изради Плана генералне регулације мреже пијаца са избором локације за велетржницу у Новом Саду

20. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Расадник)

21. Одлука о изради плана детаљне регулације центра Руменке

22. Одлука о изради плана детаљне регулације Карагаче у Петроварадину

23. Одлука о изради плана детаљне регулације зоне мале привреде у Футогу

24. Одлука о изради плана детаљне регулације Ветерничке рампе у Новом Саду

25. Одлука о изради плана детаљне регулације Аеродрома „Нови Сад – Ченеј“ у Новом Саду

26. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од јануара до децембра 2017. године

27. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

28. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији годишњег Програма пословања са финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину

29. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели добити за 2017. годину

30. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину

31. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о расподели добити за 2017. годину

32. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2018. годину

33. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину

34. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину

35. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину

36. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

37. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину

38. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину

39. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину

40. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2018. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

41. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину

43. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2018. годину

44. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину

45. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину

46. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину

47. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

48. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину

49. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

50. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину

51. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину

52. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2018. годину

53. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2018. годину

54. Решење о давању сагласности на Предлог одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад по основу добити остварене у 2015. години

55. Решење о давању сагласности на Предлог одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад по основу добити остварене у 2016. години

56. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2018. годину

57. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину

58. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину

59. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2018. годину

60. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину

61. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад за 2018. годину

62. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2018. годину

63. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2018. годину

64. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2018. годину

65. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2018. годину

66. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2018. годину

67. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2018. годину

68. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Основној школи „Петефи Шандор“ Нови Сад

69. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Основној школи „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад

70. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Основној музичкој школи „Јосип Славенски“ Нови Сад

71. Одлука о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање

72. Решење о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и ЕРКЕР ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД

73. Решење, којим се Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада одобрава употреба назива и грба Града Новог Сада

74. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика српском добровољцу у Ветернику

75. Решење о образовању Комисије за планове

76. Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и чланова Комисије за планове

77. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Предлог решења о разрешењу чланице Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Предлог решења о именовању чланице Управног одбора Апотеке Нови Сад

– Предлог решења о именовању председника и чланице Управног одбора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Предлог решења о разрешењу председнице и чланова Привременог управног одбора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Предлог решења о именовању председника и чланице Надзорног одбора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душан Радовић“, Нови Сад

– Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Предлог решења о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“, Нови Сад

– Предлог решења о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика српском добровољцу у Ветернику

– Предлог решења о разрешењу заменика председника и избору заменице председника Савета за економски развој Града

– Предлог решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад