Чланови Савета за економски развој града су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у трајни улог Града Новог Сада у капиталу привредног друштва Jавно складиште Слободна царинска зона Нови Сад aд Нови Сад.

На дан 31. августа 2018. године утврђено је да потраживање Града Новог Сада – Градске пореске управе, према овом привредном друштву, по основу изворних јавних прихода-пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге, са стањем на дан 31. август 2018. године, износи 125.513.709,46 динара, од тога главница 88.264.971,88 динара и камата 37.248.737,78 динара.

Савет је прихватио и Предлог одлуке о допуни Одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање. Градска пореска управа утврдила је дуговања привредног друштва “Симпо“ а.д. Врање, по основу неизмирених локалних јавних прихода на дан 31.12.2017. године са обрачунатом каматом до 19.04.2018. године, која укупно износе 29.446.291,86 динара, док су потраживања јавних комуналних предузећа за исти период у износу од 6.932.224.34 динара.