На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини већином гласова, прихваћен је Предлог одлуке о усвајању Концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Града Новог Сада.

Како је у образложењу наведено, према одредбама Закона, давалац концесије је скупштина јединице локалне самоуправе, када су јавна тела и предмет концесије у надлежности јединице локалне самоуправе.

Фармацеутска здравствена делатност на примарном нивоу, односно апотекарска делатност коју обавља Апотека Нови Сад сматра се делатношћу од општег интереса. С обзиром на јавни значај обезбеђивања здравствене заштите становништва и општи интерес обављања апотекарске делатности на територији Града Новог Сада, интерес је Града Новог Сада, као локалне самоуправе, да обезбеди друштвену бригу за здравље у облику несметаног обављања Апотекарске делатности на његовој територији.

Имајући у виду наведено, предложено је да предмет овог пројекта јавно–приватног

партнерства са елементима концесије, односно предлога за доношење концесионог акта буде обављање апотекарске делатности на територији Града Новог Сада. Циљ овог пројекта је да се са изабраним приватним партнером – концесионаром закључи уговор о јавно–приватном партнерству са елементима концесије, односно уговор о концесији за обављање апотекарске делатности на територији Града Новог Сада. У оквиру предмета концесије неће се дати на коришћење Галенска лабораторија Апотеке Нови Сад и одређене непокретности у јавној својини Града Новог Сада које ће наставити да користи Апотека Нови Сад. Право коришћења на тим непокретностима и даље ће имати Апотека Нови Сад, у циљу поштовања одредаба Уредбе о плану мреже здравствених установа, те сходно чињеници да је Апотека Нови Сад основана за територију Града Новог Сада и да је део Плана мреже здравствених установа у државној својини. На предложени начин, Апотека Нови Сад би наставила пословање у смањеном обиму.

Концесионар ће бити дужан да за време трајања Јавног уговора установи и одржи висок и стручан ниво квалитета пружања услуга у обављању Апотекарске делатности, сагласно важећим прописима и у интересу свих грађана Града Новог Сада, као корисника услуга.