На данашњој седници Савета за комуналне делатности разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада.

Имајући у виду да је Закон о јавним агенцијама измењен и допуњен, као и да је донет нови Закон о енергетици приступило се изради Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада, ради усаглашавања са наведним прописима.

Предлогом одлуке, ради усаглашавања са Законом о енергетици, прописано је да Агенција за енергетику, између осталог, обавља и послове који се односе на предузимање активности у циљу успостављања и одржавања система енергетског менаџмента у Граду Новом Саду, предлагање акта којим се прописују услови за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије, критеријуми за утврђивање испуњености тих услова и утврђује начин и поступак стицања тог статуса, начин вођења регистра повлашћених произвођача топлотне енергије и његова садржина, и подстицајне мере за производњу топлотне енергије коришћењем обновљивих извора енергије. Такође, овом изменом предвиђено је да Агенција издаје лиценце за обављање делатности производње топлотне енергије, дистрибуције топлотне енергије и снабдевање топлотном енергијом и да решава о привременом и трајном одузимању издатих лиценци.

Предлогом одлуке предвиђено је да Управни одбор има председника и шест чланова које именује и разрешава Скупштина Града Новог Сада и прописани су услови за њихово именовање као и дужина трајања мандата од пет година уз могућност поновног именовања још два пута.

Овим Предлогом одлуке прописани су и услови за именовање директора Агенције и предвиђено је да Скупштина Града Новог Сада именује и разрешава директора и то на период од пет година уз могућност поновног именовања још два пута, а детаљније је разрађен јавни конкурс и утврђена су мерила на основу којих се оцењује стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата у изборном поступку.