Чланице и чланови Савета за међунационалне односе Града Новог Сада су на данашњој седници разматрали и једногласно прихватили Предлог одлуке о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина.

Разлог за доношење ове одлуке састоји се у потреби да се, сагласно овлашћењима из Закона, утврде критеријуми којима се регулише део финансирања националних савета из буџета Града Новог Сада, а који се односе на финансирање сталних трошкова.

Последње измене и допуне Закона о националним саветима националних мањина из ове године, у великој мери односе се на финансирање рада националних савета, утрошак средстава, нарочито оних који потичу из јавних извора, финансијску дисциплину, чиме су одредбе овог Закона усклађене са системским законским решењима које уређују јавне финансије.

Предлогом одлуке прописује се да се одлуком уређују критеријуми за расподелу средстава која се обезбеђују у буџету Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина, одређују се стални трошкови националног савета, у које спадају трошкови за изнајмљивање и коришћење просторија националног савета, зараде, порези и доприноси запослених у националном савету, хонорари и доприноси за обављен рад за потребе националног савета, путни трошкови и дневнице за службена путовања, набавка канцеларијског материјала и опреме за рад националног савета, књиговодствене услуге, трошкови годишње ревизије и трошкови одржавања интернет странице националног савета. На овај начин обезбеђује се наменска употреба јавних средтава из буџета Града.

Такође, утврђено је да ће се средства обезбеђена у буџету распоредити националним саветима који имају седиште на територији Града Новог Сада и националним саветима који представљају националне мањине чији је језик у службеној употреби у Граду Новом Саду.

За спровођење ове одлуке потребно је обезбедити додатна финансијска средства у буџету Града у 2019. години у односу на средства која су обезбеђена у буџету Града Новог Сада за ову годину, с обзиром да ће Град Нови Сад, у спровођењу Закона о националним саветима националних мањина имати обавезу финансирања седам националних савета у наредној години (четири национална савета са седиштем на територији Града Новог Сада и три национална савета који представљају националне мањине чији су језици у службеној употреби). Укупна средства која се предлажу за финансирање сталних трошкова националних савета у 2019. години износе 8.440.000,00 динара.