На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2018. годину и Предлог одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину.

По Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, планирани буџет за 2019. годину, из свих извора финансирања (укључујући и пренета средства из ранијих година), износи укупно 25.963.389.927,00 динара. Такође, расходи и издаци буџета планирани су на истом нивоу, због Законом утврђеног начела равнотеже приходне и расходне стране буџета.

Како је на седници речено, Буџет јесте рестриктиван, али је и социјално одговоран, што показује и износ планираних средстава за накнаде за социјалну заштиту из буџета, које су у односу на 2018. годину увећане за 20,6%. Није се одустало ни од једног вида, законом установљених, социјалних давања нити су запостављена издвајања за културу, образовање и здравство, дакле, за све оне области које су од непосредног значаја за грађане Новог Сада. Рестриктивно планирање потрошње (али до мере која неће угрозити извршавање обавеза и функционисање корисника у наредној буџетској години) захтева и одговорнију и умеренију потрошњу свих корисника буџета.

Предложеним буџетом за 2019. годину, од укупног износа планираних средстава, 22,5% усмерено је у инвестиције, односно капиталне расходе, што је, поред толиког броја корисника и достигнутог нивоа права на финансирање из буџета, оптималан ниво овог вида потрошње. Уколико се планираним издацима додају и средства планирана за капиталне субвенције и капиталне трансфере осталим нивоима власти, као и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања и остале капиталне дотације и трансфери, капитална потрошња чини 31,5% укупног буџета. Оваква структура планиране буџетске потрошње за 2019. годину говори о напору да се и у условима ограничених средстава обезбеди интензивна инвестициона активност – наводи се у образложењу Предлога одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

Предлогом одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно земљиште за сврху утврђивања основице пореза на имовину утврђено је да се неизграђено грађевинско земљиште на територији Града Новог Сада које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину, разврства у пољопривредно, односно шумско земљише.