Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2019. годину, као и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2019. годину и упутили их Скупштини града на разматрање.

На данашњој седници већином гласова прихваћени су и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2019. годину, потом Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Новог Сада и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2018. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

Чланови Савета на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог плана детаљне регулације Мишелука III у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима и др.), Предлог одлуке о изради плана генералне регулације регионалне депоније и далековода 110 kV TC Нови Сад 3- ТС Нови Сад 4 у Новом Саду, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет на Булевару Европе, између улица Лазе Нанчића и Серво Михаља), Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о одређивању органа надлежног за одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације викенд-зоне Артиљево-Поповица у Сремској Каменици, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима југозападно од Државног пута IIА-111 у КО Футог, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације радне зоне Исток у Петроварадину, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за пословање источно од локалног пута Планта – Кисач и северно од железничке пруге Сомбор (Богојево)-Нови Сад у Футогу, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за пословање у северном делу Степановићева и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови Сад I).

Прихваћени предлози упућени су Скупштини града на разматрање.