На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама и шест амандмана које је Одборничка група “Демократска странка – др Вељко Крстоношић” поднела на Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

Чланице и чланови Савета већином гласова прихватили су Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама, којом је предвиђено увођење олакшице правним лицима и предузетницима који су обвезници локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, имајући у виду да плаћање ове локалне комуналне таксе представља велико оптерећење за привредне субјекте који на територији Града Новог Сада имају више издвојених пословних јединица, односно објеката у којима обављају делатност.

Како је на седници речено, Предлогом одлуке извршено је усаглашавање са Законом о рачуноводству, којим је прописано, између осталог, да се правна лица разврставају на микро, мала, средња и велика. С обзиром да је Законом о финансирању локалне самоуправе прописано да се актом скупштине јединице локалне самоуправе, којим се уводи локална комунална такса, утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе, као обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору поред предузетника, малог, средњег и великог правног лица уводи и микро правно лице.

Такође, прописано је да се правним лицима и предузетницима који су обвезници комуналне таксе, чије је седиште на територији Града Новог Сада, комунална такса умањује за 20% за истакнуту фирму на пословном објекту који се налази на адреси изван седишта, а да правна лица и предузетници који су обвезници комуналне таксе, а који немају седиште на територији Града Новог Сада за прву пословну јединицу или објекат у коме обављају делатност, плаћају комуналну таксу у пуном износу, а да се за сваку следећу пословну јединицу или објекат у коме обављају делатност комунална такса умањује за 20%.

Aмандмани Одборничке групе “Демократска странка – др Вељко Крстоношић” односе се на чланове 13. и 14. Предлога одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину и већином гласова нису прихваћени.