Чланице и чланови Савета за културу на данашњој седници разматрали су и већином гласова прихватили Предлог решења о давању сагласности на Статут Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад и Предлог решења о престанку дужности и именовању члана Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“.

Како је на седници речено, Статутом Новосадског дечијег културног центра уређују се назив и седиште, делатност, унутрашња организација, заступање, органи и њихов састав, начин именовања и надлежности, као и услови за именовање и разрешење директора, финансирање, јавност рада, обавештавање запослених, заштита права запослених, заштита и унапређење животне средине, општа акта и друга питања од значаја за рад Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад. Између осталог, утврђено је да Центар кроз директну комуникацију са децом и младима обавља послове који су усмерени ка истраживању и откривању потенцијала деце и младих у свим областима културне делатности, настојећи да инспиришу дечију машту и да код деце и младих, већ од најмлађег узраста, развије свест о перманентној потреби за културом.

Такође је речено, да ће Центар, у свом деловању, као инструмент рада, користити едукацију, умрежавање и интерсекторско повезивање, да ће посредовати у повезивању појединаца и организација, преносити знања из других средина у средину у којој делује. Делатности Центра усмерене су примарно на основну циљну групу, децу и младе (до завршене средње школе), као директне кориснике, али и на њихове родитеље, старатеље, културне оператере, стручне сараднике из области образовања за децу и младе, студенте културолошких и хуманистичких студија и научне раднике.

Предлогом решења о престанку дужности и именовању члана Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“ предвиђено је да се уместо преминулог члана Одбора др Драшка Ређепа, именује Зоран Вучевић, адвокат који је заједно са др Драшком Ређепом био иницијатор Одлуке о установљавању сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад ,,Антићеви дани 2007. године.