Чланови Савета за младе прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Како је објашњено, Локални акциони план за младе је стратешки градски документ који дефинише приоритетне области за младе и активности које одговарају на специфичне потребе младих одређене средине. Локалним акционим планом се обезбеђује допринос спровођењу циљева и приоритета Националне стратегије за младе на локалном нивоу, као и других секторских стратегија које угичу на живот младе особе, те међународних докумената из области омладинске политике. Локалне самоуправе кроз процес израде и спровођења ЛАП-а за младе обезбеђују планско и дугорочно задовољење потреба младих креирањем мера и услуга nрилагођених потребама младих у локалној средини, економичније коришћење постојећих ресурса (материјалних, техничких и људских), унапређење сарадње локалних институција и организација њиховим умрежавањем, економичније и ефикасније коришћење општинског буџета намењеног омладинским програмима, као и могућност успешног коришћења алтернативних извора финансирања.

На седници Савета је наведено да Локални акциони план поставља кључне приоритете, циљеве и мере, предложе механизме сарадње и институционалне системе подршке младим људима у Новом Саду.

Према Предлогу, Локални акциони план за младе Града Новог Сада заснива се на неколико принципа и вредности, а који су у складу са Националном стратегијом за младе, Акционим планом политике за младе у Војводини и Законом о младима, који произилазе из вредносног система чији су основи Устав Реnублике Србије, Универзална декларација о људским правима, Конвенција УН о правима детета, Конвенција Савета Европе о људским правима и основним слободама, као и у складу са љињевима Агенде 2030 за одрживи развој. Принципи ЛАП-а су поштовање људских права, равноправност, одговорност, доступност, солидарност, сарадња, активно учешће младих, интеркултурализам, целоживотно учење, заснованост и безбедно и сигурно окружење за младе. Радна група за израду ЛАП-а дефинисала је девет приоритених области, а то су образовање младих, запошљавaње младих, здравље младих, култура и слободно време младих, волонтирање и активизам младих, безбедност младих, информисање младих, млади у заштити животне средине и одрживом развоју и социјална политика према младима. Поред тога, наведено је у Предлогу, анализом приоритета, стратешких циљева и мера, препознате су потребе младих које надилазе појединачне области, обједињавају шири спектар услуга намењених младима и чија важност захтева посебну пажњу и обезбеђује континуиране акгивности и пут ка одрживој омладинској политици, а дефинисане су кроз три приоритетна циља: омладински центри и клубови, инфо центри за младе и градски волонтерски центри/сервиси.

Предлог локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године упућен је Скупштини Града Новог Сада на разматрање.