Данас је одржана XLVIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Статут Града Новог Сада

2. План детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду

3. План детаљне регулације Буковачког платоа у Петроварадину

4. План детаљне регулације спортског центра у Петроварадину

5. План детаљне регулације спортског центра у Футогу

6. Одлука о изради плана детаљне регулације Државног пута IБ-12 од петље „Каћ“ до границе КО Каћ

7. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за пословање у блоковима бр. 29 и 30 у источном делу насељеног места, северно од Државног пута IIA–129 за Тител, у Будисави

8. Одлука о изради плана детаљне регулације радне зоне у блоку број 91 у Каћу

9. Одлука о изради плана детаљне регулације простора за пословање у блоку 1 у северном делу Буковца

10. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада

11. Одлука о такси превозу на територији Града Новог Сада

12. Одлука о изменама и допунама Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад

13. Одлука о постављању бисте Тараса Шевченка у Новом Саду

14. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину

15. Одлука о измени Одлуке о Програму активности на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом у 2019. години

16. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину

17. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину

18. Одлука о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ д.о.о. Београд

19. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Јавном комуналном предузећу за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“, Нови Сад

20. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад

21. Решење о оставци Ненада Беновића на функцију директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад, Нови Сад

22. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

23. Решење о образовању и именовању чланова Тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције Града Новог Сада

24. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од јануара до децембра 2018. године

25. Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2018. годину

26. Извештај о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за 2018. годину

27. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Петефи Шандор“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о разрешењу директора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Управног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и члана Управног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Управног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин