Данас је одржана XLIX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. План генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду

2. План детаљне регулације Адица у Новом Саду

3. План детаљне регулације северозападне зоне Садова у Петроварадину

4. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет кружне раскрснице на укрштању Улице Нова I и Новосадског пута)

5. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана Дороњског)

6. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитети уз Државни пут IБ-21 и др.)

7. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усклађивање заштитне зоне далековода са прописима и др.)

8. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет на Булевару Европе између улица Лазе Нанчића и Серво Михаља)

9. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет на углу улица Футошке и Миколе Кочиша)

10. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на углу Партизанске улице и Сентандрејског пута)

11. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Радничкој улици број 25)

12. Одлука о изради Плана генералне регулације подручја новог градског центра између улица Војводе Бојовића, Димитрија Аврамовића, Словачке, Валентина Водника и Јована Суботића у Новом Саду

13. Одлука о изради плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду

14. Одлука о изради плана генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду

15. Одлука о изради плана детаљне регулације дела радне зоне Север IV северно од инфраструктурног коридора у Новом Саду

16. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет Бангладеш)

17. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Поликлинике, у оквиру Клиничког центра Војводине)

18. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет СПЦ на потесу Клиса и др.)

19. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет северно од Индустријске улице и источно од Државног пута IБ-12 (М-7)

20. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког број 49)

21. Одлука о минималној висини износа о текућем одржавању зграда и минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији Града Новог Сада

22. Одлука о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Новог Сада за 2019. годину

23. Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада

24. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар-децембар 2018. године

25. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину – текуће субвенције

26. Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период 1.1.-31.12.2018. године

27. Извештај о реализацији програма мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2018. годину

28. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2018. годину

29. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године

30. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године

31. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године

32. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године

33. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2018. годину за период I-XII 2018. године

34. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године

35. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину

36. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

37. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину

38. Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године

39. Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2018. годину

40. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину

41. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2019. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину

43. Решење о давању сагласности на Програм рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2019. годину

44. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2019. годину

45. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2019. годину

46. Закључак о ослобађању обавезе плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Града Новог Сада, као инвеститора на изградњи 152 стамбене јединице, у Футогу, у улицама Славише Вајнера Чиче и др Милана Николића, у циљу обезбеђења трајних стамбених решења за најугроженије избеглице, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 7

47. Решење о именовању директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

48. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

49. Решење за разрешење и избор члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања на предлог Одборничке групе „Доста је било“

50. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе „Милева Марић – Ајнштајн“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Поповић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу председника и члана и избору председника Савета за међунационалне односе Града Новог Сада