Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину разматрани су на данашњој седници Савета за образовање и спорт.

У Извештају о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ је наведено да је у извештајном периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, ово јавно предузеће остварило укупан приход у износу од 925.592.175,86 динара и укупан расход у износу од 738.638.528,97 динара. На основу укупно остварених прихода и расхода у 2018. години, Предузеће је остварило добитак из редовног пословања у износу од 186.953.646,89 динара, а добитак по основу ревалоризационих резерви износи 2.131.071,89 динара, тако да укупан добитак износи 189.084.718,78 динара.

У Извештају се даље каже да су укупни приходи за 180,48% већи у односу на остварене приходе у 2017. години, што износи 412.737.000,06 динара, и односи се на приход по основу једнократне текуће субвенције.

У структури пословних расхода у периоду јануар – децембар 2018. године најзначајнији су трошкови зарада и накнаде зарада, трошкови доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца и трошкови осталих личних расхода и накнада. У осталим пословним расходима највећи су трошкови електричне и топлотне енергије, трошкови утрошене воде, пореза на имовину, трошкови услуге одржавања и трошкови амортизације.

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног лредузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина за 2018. годину реализовани су радови на адаптацији мокрих чворова и гардеробе на отвореним базенима СЦ ,,Сајмиште“, радови на инвестиционом одржавању свлачионица борилачких и стонотениских дворана, радови на инвестиционом одржавању тоалета у сврху усклађивања са правилником о техничким стандардима приступачности, односно прилагођавања објекта потребама особа са инвалидитетом, радови на уградњи система Наплате карата и контроле приступа на затвореним базенима и леденој дворани, реконструкција ватродојавног система, набавка четири покретне кошаркашке конструкције, постављен је и монтиран универзални семафорски систем.