На данашњој седници Савета за образовање и спорт Скупштине Града Новог Сада, већином гласова усвојен је и послат Скупштини града на даље разматрање Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину.

Добит овог Предузећа која је остварена у 2018. години у износу 189.084.718,78 динара, резултат је прихода који је остварен од текуће субвенције Града у износу од 416.600.000,00 динара на основу Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности за измирење дуга према ЈКП ,,Новосадска топлана“. Чланом 57. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину прописано је да јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град, имају обавезу да на прописан рачун за уплату јавних прихода, уплате у буџет Града, најкасније до 30. новембра 2019. године, део од најмање 50% добити, што за ово Предузеће износи 94.542.359,39 динара, док ће се преосталих 50% добити користити за покриће губитка овог Предузећа из ранијих година који износи 1.572.202.905,82 динара.

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о расподели добити Јавног предузећа ,,Спортски и пословни центар Нови Сад“ број 66-1/2019-324-1 од 25.јуна 2019. године, којом се добит распоређивала на следећи начин: 50% остварене добити Предузећу за покриће губитка из ранијих година, а од 50% добити намењене Оснивачу, лредузеће ће користити 49% за покриће губитка из ранијих година изнад вредности капитала, а 1% уплатиће се Оснивачу на лрописни рачун за уплату јавних прихода.