Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Предлог одлуке о Комуналној милицији. Основни разлог због кога се доноси нова одлука је ступање на снагу 3акона о Комуналној милицији од ове године. Осим преименовања комуналних полицајаца у комуналне милиционаре, ова Одлука је у свом предложеном тексту имплементирала нова законска решења тако да вршење пословa Комуналне милиције могу обављати комунални милиционари и без службене униформе, затим као посао Комуналне милиције прописује се и вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, дата је могућност образовања посебне организационе јединице у саставу Комуналне милиције за потребе унутрашње контроле рада комуналних милиционара и запослених у Комуналној милицији и дата су овлашћења комуналних милиционара да у циљу откривања и доказивања прекршаја врше аудио снимања, заустављање возила и да прикупљају обавештења, податке и информације од лица за које се основано претпоставља да располаже истим. Овим Предлогом одлуке детаљно су регулисани односи и сарадња Комуналне милиције са грађанима, МУП-ом, инспекцијским службама, управама, предузећима, организацијама и установама Града.

Чланови Савета усвојили су и Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умaњење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2020. години. Предлуком одлуке прописано је да ће плаћање трајати до завршетка школовања деце, а најдуже до њихове 26. године живота, уколико редовно измирују јединствен месечни рачун који гласи на њихово име. Утврђено је да висина умањења обавезе плаћања комуналних услуга за породице са троје, четворо и петоро деце износи 30%, за породице са шесторо, седморо и осморо деце износи 40%, док за породице за деветоро и више деце износи 50%. Умањења се односе на услуге које пружају ЈКП “Новосадска топлана”, ЈКП “Водовод и канализација” и ЈКП “Чистоћа”, а наплаћује их ЈКП “Информатика” преко јединственог месечног рачуна.

Савет је прихватио Предлог одлуке о изради Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период од 2019-2028. године. Регионални план управњања отладом доноси се за период од 10 година, а поново се разматра сваких пет година, и по потреби ревидира и доноси за наредних 10 година. Град Нови Сад као носилац активности на изради Регионалног плана сарађиваће са Немачком развојном сарадњом – GІZ ІМРАСТ у оквиру Пројекта “Управњање отпадом у контексту климатских промена (DКTI)”, која ће обезбедити и средства за израду Регионалног плана.

На данашњој седници усвојен је и заједно са осталим предлозима упућен Скупштини града на даље разматрање и Предлог одлуке којом се предлаже отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада. Грађевинско земљиште обухваћено овим Предлогом одлуке налази се у северном делу Града, дуж пута М-7, Е-75 и у рејону радне зоне “Римски шанчеви” у К.О. Нови Сад III, а намењен је  за површину јавне намене – комплекс регионалне депоније у Новом Саду.