На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су и већином гласова прихваћени Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2019. године и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о одређивању зона на територији Града Новог Сада са коефицијентима за непокретности у зонама за потребе утврђивања пореза на имовину.

Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2019. године показао је да је током девет месеци ове године укупно остварено 15.793,6 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 6.163 милиона динара пренетих средстава из ранијих година чини 21.956,6 милиона динара – речено је на седници.

Анализа приходне стране буџета показала је да су приходи и примања текуће године, без пренетих неутрошених средстава из ранијих година, остварени са 90,8% у односу на деветомесечни план. Када је у питању остварење текућих прихода, оно је, такође, 90,8% деветомесечног плана, а у односу на исти период прошле године веће је за 8,5%. У оквиру текућих прихода, остварење пореза је на нивоу од 95,3% плана за девет месеци, остварење донација, помоћи и трансфера је испод плана за девет месеци (76,8% деветомесечног плана), као и остварење других прихода 85% плана за девет месеци.

Када је расходна страна буџета у питању, у економској структури укупних расхода и издатака највеће је учешће текућих расхода (79,9%), док капитални расходи учествују са 18,9%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 1,2%. Овај однос између текућих и капиталних расхода мења се, наравно, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима додају и средства утрошена за капиталне субвенције, за капиталне трансфере осталим нивоима власти, за капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање и за остале капиталне дотације и трансфере. У том случају капитална потрошња чини 26,6% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 72,2% укупне потрошње – речено је у оквиру образлагања ове тачке дневног реда.

До краја године очекује се боља реализација буџета, нарочито када су у питању капитални расходи, с обзиром да се очекује окончање започетих инвестиционих активности – закључено је у образложењу.