На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су и већином гласова прихваћени Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2019. годину и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада.

По Предлогу одлуке о буџету Града Новог Сада, планирани буџет за 2020. годину, из свих извора финансирања (укључујући и пренета средства из ранијих година), износи укупно 29.130,25 милиона динара.

Приходи буџета Града за 2020. годину пројектовани су на основу остварења средстава буџета током 2019. године и имајући у виду неке, већ уобичајене, поставке у планирању прихода, очекујући, при том, да ће се досадашњи тренд у наплати прихода, са непромењеном стопом учешћа Града у републичким приходима, наставити и даље. Расходи и издаци буџета планирани су на истом нивоу, то јест у износу од 29.130,25 милиона динара, због Законом утврђеног начела равнотеже приходне и расходне стране буџета.

Како је на седници речено, рестриктивно планирање потрошње није угрозило социјалну компоненту буџета, те је буџет Града за 2020. годину социјално одговоран, што показује и износ планираних средстава за накнаде за социјалну заштиту из буџета, које су у односу на 2019. годину увећане за 17,4%, јер је овим предлогом обезбеђен већи обим социјално-заштитних права. При томе се није одустало ни од једног вида социјалних давања нити су запостављена издавања за културу, образовање и здравство. Такође, предложеним буџетом за 2020. годину од укупног износа планираних средстава, 22,2% усмерено је у инвестиције, односно капиталне расходе, али уколико се томе додају и средства планирана за капиталне субвенције и капиталне трансфере осталим нивоима власти, као и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, капитална потрошња чини 34,2% укупног буџета.