Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2019. године, Предлог одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину, Предлог одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2020. години, Предлог одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2020. годину, Предлог програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину – текуће субвенције и Предлог одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2020. годину.

Савет је усвојио предлоге одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности новосадских јавно- комуналних предузећа, као и предлоге решења о давању сагласноти на Програм пословања новосадских јавно-комуналних предузећа за 2020. годину.

На данашњој седници прихваћен је Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. и 2020. годину, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години, Предлог решења о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: “Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“.

Чланови Савета, већином гласова прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 01-13523/1, Предлог одлуке о измени Одлуке о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града Новог  Сада и Предлог одлуке о изменама Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода.

Усвојени су предлози одлуке о изменама и допуни Одлуке и то, о уређењу Града Новог Сада, о одржавању чистоће, о обављању комуналне делатности одржавање зелених јавних површина, о уређивању и одржавању пијаца и о обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге.

Савет је прихватио  и заједно са осталим предлозима упутио Скупштина града на даље разматрање предлоге одлуке о изменама Одлуке и то, о управљању кејом у Граду Новом Саду, о држању домаћих животиња, о обављању делатности зоохигијене и о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада.