Савет за комуналне делатности на данашњој седници већином гласова прихватио је Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину и упутио га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, већином гласова прихваћени су и Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града Новог Сада, потом Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности ЈКП “Пут” Нови Сад за 2019. годину, Предлог одлуке о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад за 2020. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад за 2020. годину и Предлог регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028. године.

Савет је већином гласова прихватио и Предлог одлуке којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, катастарских парцела у К.О. Нови Сад IV и то парцела број: 540/43; 540/44; 540/38; 540/69; 540/70; 540/75; 540/76; 540/48; 540/61; 540/62; 540/45; 540/55; 540/56 и 540/60, те Предлог одлуке којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то катастарску парцелу број: 540/49, К.О. Нови Сад IV, површине 53a 51м2.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.