На данашњој седници Савета за младе разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о потврђивању Одлуке о измени Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада.

Како је на седници речено, Законом о младима прописано је, између осталог, да се за остваривање потреба и интереса младих у областима омладинског сектора у јединици локалне самоуправе средства обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе. Такође је прописано да надлежни орган ближе уређује услове и начин доделе тих средстава, односно одобрења пројеката за задовољавање потреба младих као и начин јавног објављивања података о предложеним програмима и пројектима за финансирање и о реализацији одобрених програма и пројеката.

С тим у вези, Градско веће Града Новог Сада је донело Одлуку о измени Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада којом је уређено да Комисија за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката од интереса за Град Нови Сад у областима омладинског сектора има пет чланова, од којих су три члана представници Града Новог Сада и два члана представници највећег независног представничког тела удружења младих, удружења за младе и неформалних група, које је именовано Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада.