Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова усвојили Предлог решења о потврђивању Решења о давању претходне сагласности Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад на Предлог одлуке о изменама Одлуке о условима задуживања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за финансирање инвестиционог пројекта набавке 30 аутобуса, 25 соло и 5 зглобних са погоном на ЦНГ, Предлог одлуке о одређивању правца пружања државних путева првог и другог реда који пролазе кроз насељена места на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2020. годину.

Савет је прихватио Предлог решења о потврђивању Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања за 2020. годину јавно комуналних предузећа „Водовод и канализација“ и „Информатикe“ Нови Сад, као и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2020. годину јавно комуналних предузећа „Тржница“, „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, „Лисје“ и „Градско зеленило“ Нови Сад.

На данашњој седници усвојени су предлози решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања за 2020. годину новосадских јавно комуналних предузећа и то, „Лисја“, „Чистоће“, „Градског зеленила“, „Тржнице“ и „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“.

Прихваћени су Предлог одлуке којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то катастарску парцелу број: 540/47, К.О. Нови Сад IV, површине 1ha 48a 52m2, Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године и Анализа пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2019. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању.

Савет је усвојио предлоге решења о давању сагласности на коначни Нацрт уговора о концесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавне гараже на територији Града Новог Сада и то, за Партију 1 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже у Улици Модене, за Партију 2 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже у на углу Успенске и Шафарикове улице, за Партију 3 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже код зграде Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и за Партију 4 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже у на Тргу Републике.