Данас је одржана LXII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су донета следећа акта:

1. Одлука о потврђивању Одлуке о начину плаћања закупнине за пословне просторе у јавној својини Града Новог Сада у току ванредног стања

2. Одлука о потврђивању Одлуке о измени Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада

3. Решење о потврђивању Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину

4. Решење о потврђивању Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2020. годину

5. Решење о потврђивању Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину

6. Решење о потврђивању Решења о давању претходне сагласности Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад на Предлог одлуке о изменама Одлуке о условима задуживања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за финансирање инвестиционог пројекта набавке 30 аутобуса, 25 соло и 5 зглобних са погоном на ЦНГ

7. Одлука о потврђивању Решења о давању сагласности на одредбе Одлуке о измени статута Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад којима је уређен начин и поступак уписа деце

8. Одлука о потврђивању Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Војвођанских бригада број 7

9. Одлука о потврђивању Одлуке о начину коришћења средстава са наменског динарског и девизног подрачуна у оквиру Консолидованог рачуна трезора

10. Одлука о одређивању правца пружања државних путева првог и другог реда који пролазе кроз насељена места на територији Града Новог Сада

11. Одлука о допуни Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

12. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације комплекса Дечије болнице и становања на делу простора између улица Хајдук Вељкове и Футошке у Новом Саду (локалитет између улица Хајдук Вељкове и др Хемпта)

13. Одлука о изради плана детаљне регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића у Новом Саду

14. Одлука о изради плана генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду

15. Одлука о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће у 2020. години

16. Одлука о коришћењу средстава за текуће одржавање станова и кућа у јавној својини Града Новог Сада ради реализације стамбене подршке Града Новог Сада у 2020. години

17. Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину – текуће субвенције

18. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2020. годину

19. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину

20. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину

21. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину

22. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину

23. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

24. Одлука о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

25. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину

26. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину

27. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину

28. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину

29. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину

30. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину

31. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

32. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину

33. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину

34. Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

35. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године

36. Анализа пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2019. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању

37. Решење о давању сагласности на коначни Нацрт уговора о концесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавне гараже на територији Града Новог Сада за Партију 1 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже у Улици Модене

38. Решење о давању сагласности на коначни Нацрт уговора о концесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавне гараже на територији Града Новог Сада за Партију 2 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже у на углу Успенске и Шафарикове улице

39. Решење о давању сагласности на коначни Нацрт уговора о концесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавне гараже на територији Града Новог Сада за Партију 3 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже код зграде Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине

40. Решење о давању сагласности на коначни Нацрт уговора о концесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавне гараже на територији Града Новог Сада за Партију 4 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже у на Тргу Републике

41. Одлука којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то катастарску парцелу број: 540/47, К.О. Нови Сад IV, површине 1ha 48a 52m2

42. Одлука којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, катастарских парцела у К.О. Нови Сад IV и то парцела број: 540/51; 540/52; 540/53; 540/57; 540/58; 540/63; 540/64; 540/66; 540/79; 540/80 и 540/81

43. Решење о отуђењу непокретности из јавне својине Града Новог Сада Савић Милораду из Београда

44. Решење о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и EUROINVEST NS DOO NOVI SAD

45. Решење о размени непокретности непосредном погодбом између Града Новог Сада и инвеститора, Гордане Козаров и Милоша Козарова

46. Одлука о преносу права јавне својине Града Новог Сада на покретним стварима на Општину Сремски Карловци, без накнаде

47. Одлука о преносу права јавне својине Града Новог Сада на покретним стварима на Општину Апатин, без накнаде

48. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Института за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, без накнаде

49. Решења Комисије за називе делова насељених места и јавних служби Скупштине Града Новог Сада:

– Решење о утврђивању продужетка улице у Ченеју (продужетак Улице Косте Нађа)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Ченеју (продужетак Улице партизанске)

– Решење о давању назива улици у Ченеју (Улица змајевачки друм)

– Решење о давању назива улици у Ченеју (Улица темерински пут)

– Решење о давању назива улици у Ченеју (Улица огледних поља)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Божидара Грујовића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Јефте Тешића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Катарине Миловук)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Благоја Бранчића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Симе Ћирковића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Дафине Нане Натошевић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Николе Милутиновића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Стефана Вујановског)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Олге Хаџић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Корнелије Ракић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Јованке Стојковић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Михаила Петровића Аласа)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Еустахије Арсић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Божидара Ковачека)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Димитрија Михајловића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Илије Пантелића)

– Решење о давању назива улици у Каћу (Улица војвођанска)

– Решење о давању назива улици у Каћу (Улица Мирослава Мике Антића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Милутина Миланковића)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица др Ђуре Јовановића Киндера)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Имреа Борија)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Новом Саду (продужетак Улице Ленке Дунђерски)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Новом Саду (продужетак Улице цетињске)

– Решење о утврђивању продужетка улице у Руменки (продужетак Улице Стевана Синђелића)

50. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2019. годину

51. План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2020. годину

52. Извештај и анализа рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада у вези са организацијом и спровођењем превентивних и оперативних мера заштите од епидемије и пандемије на подручју Града Новог Сада у 2020. години, за време ванредног стања и након укидања ради ублажавања последица болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

53. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада 2019. годину

54. Извештај Локалног омбудсмана за 2019. годину

55. Извештај  о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за 2019. годину

56. Одлука о додели стана

57. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању директора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе „Милева Марић – Ајнштајн“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе „Милева Марић – Ајнштајн“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вељко Петровић“, Бегеч

– Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад

– Решење о постављењу заменика градског правобраниоца

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о именовању председника Управног одбора Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

– Решење о именовању председника Управног одбора Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог

– Решење о именовању члана Управног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад