Чланице и чланови Савета за буџет и финансије су, на данашњој седници, разматрали и већином гласова прихватили Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину, Предлог одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама, Предлог одлуке о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада, Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2020. године и Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Предузећа за водне путеве Иван Милутиновић – ПИМ а.д. Београд и отпису потраживања овом привредном друштву.

У образложењу Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2019. годину речено је да на крају 2019. године, тачније на дан 31. децембра 2019. године, укупно остварена средства буџета (текући приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година) износе 29.948.582.783,79 динара, што чини 98,95% годишњег плана, док укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања буџетских средстава износе 25.008.164.784,38 динара или 82,63% годишњег плана. Мањи проценат реализације расхода и издатака указује да неки од планираних пројеката и активности нису остварени у жељеном обиму или уопште нису остварени, због чега, на крају, ни укупна буџетска потрошња није у планираним оквирима. Капитална потрошња, то јест издвајања у основна средства и другу нефинансијску имовину износе 74,74% планираних средстава за ове намене, капитални трансфери 90,74%, капиталне субвенције 72,66%, капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 92,33% и остале капиталне дотације и трансфери 100,00% планираног износа, што је 76,0% планираних средстава за капиталну потрошњу или 33% од укупно утрошених средстава у 2019. години – образложено је на седници.

Предлогом одлуке о допуни Одлуке о локалним комуналним таксама и Предлогом одлуке о допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Новог Сада, предвиђено је увођење олакшице обвезницима накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, тако што се умањује накнада за 99% ради ублажавања последица и омогућавања њихове ликвидности, и то за поставлање киосака, летњих башти, зимских башти, покретних тезги за излагање и продају робе и уређаја за кокице.