Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку на данашњој седници већином гласова усвојили су Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2020. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

Овим Предлогом одлуке планирана средства у буџету Града Новог Сада  за 2020. годину у укупном износу од 779.356.860,44 динара,  повећана су на износ од 823.239.603,44 динара, где је извор финансирања – Општи приходи и примања из буџета са 408.271.971,11 динара смањен на 400.329.336.07 динара, а извор финансирања  – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година са 329.128.639,33 динара повећан је на износ од 380.954.017,37 динара.

На истој седници прихваћен је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину.

Предложеним изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа ,,Стан“ Нови Сад за 2020. годину за наведене намене планирана су додатна средства из буџета Града Новог Сада и то: за одржавање објеката Предшколске установе ,,Радосно детињство“ износ од 15 милиона динара, за одржавање објеката Градске управе за имовину и имовинско-правне послове износ од 20 милиона динара и за одржавање јавне расвете на територији Града Новог Сада и околине износ од 20 милиона динара, као и припадајући трошкови за несметано и квалитетно испуњавање додатних обавеза у износу од 22 милиона динара.

Савет је прихватио Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Центру за социјални рад Града Новог Сада, којим је утврђено да стамбено – пословна зграда, која се састоји од сутерена, приземља и спрата, површине 316m2, Клисански пут бб, у Новом Саду, користи за прихватилиште и прихватну станицу за децу са поремећајем у друштвеном понашању.

На данашњој седници усвојен и Предлог решења о отуђењу пословног простора из јавне својине Града Новог Сада, Лекарској комори Србије са седиштем у Београду.

Решењем Градског већа Града Новог Сада,Службени лист Града Новог Сада број 15/20, утврђено је, између осталог, да се из јавне својине Града може отуђити пословни простор за који je утврђена делатност број 1, укупне површине од 308m2, који се налази на првом спрату стамбене зграде за колективно становање у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 28. Процењена просечна вредност непокретности износи 59.300.598,28 динара, (504.301,81 евра) и отуђена је за износ од 505.000,00 евра у динарској противвредности  по средњем курсу НБС Лекарској комори Србије као једином понуђачу.