Чланови Савета за заштиту животне средине на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2021. годину.

У наведеном програму планирани су укупни приходи у износу од 19.512.281,00 динара,  у ком износу  су планирани  и укупни расходи. Структуру планираних прихода ове Агенције чине текуће субвенције из буџета Града Новог Сада у износу од 11.179.331,00 динара, затим израда програма и плана енергетске ефикасности у висини од 5.000.000,00 динара, сопствени приходи у износу од 3.232.950,00 динара као и приходи koje чине приходи од камата Војвођанске банке у износу од 100.000,00 динара. Трошкови зарада и накнаде зарада за 2021. годину планирају се у износу од 6.753.059,00 динара за пет запослених лица и још једног лица које би требало бити запослено на неодређено време у складу са законом, док су планиране накнаде члановима Управног одбора за 2021. годину 3.301.888,00 динара.

У 2021. години између осталог Агенција планира израду трогодишњег програма и годишњег плана енергетске ефикасности Града Новог Сада, затим израду Стратегије развоја енергетике Града Новог Сада, израда пројектне документације за изградњу Центра за промоцију и едукацију о енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије, пројекат Изградња фотонапонске електране на објекту Основне школе ,,Никола Тесла“ у Новом Саду  и  пројекат изградња соларних система за загревање санитарне потрошне воде у Основној школи ,,Коста Трифковић“ из Новог Сада и Основној школи “Вељко Петровић“ из Бегеча.

Савет је на данашњој седници усвојио Извештај о спровођењу Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године и реализацији Акционог плана за спровођење Програма заштите животне средине Града Новог Сада (2015-2019) као и Предлог одлуке о допуни Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године.

Координациони тим за праћење спровођења Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године је припремио Извештај у ком стоји, да од укупно једанаест утврђених општих циљева политике заштите животне средине, седам је реализовано или се континуирано реализује, два су делимично реализована, док два нису реализована. Што се тиче специфичних циљева, од укупно тридесет и два утврђена специфична циља заштите животне средине, девет је реализовано или се континуирано реализује, осамнаест је делимично реализовано, док  пет није реализовано.

Акциони план за спровођење Програма заштите животне средине Града Новог Сада (2020-2024) садржи циљеве из претходног Акционог плана (2015-2019) који нису реализовани, односно који су делимично реализовани. а за које постоје реалне шансе да ће бити реализовани у наредном периоду од пет година. У нови Акциони план (2020-2024) су такође унети нови циљеви који су реални и изводљиви, а изостављени су циљеви за које су утврђени оправдани разлози због који ти циљеви не могу бити реализовани у наредном периоду од пет година.

Усвојени предлози и Извештај упућени су Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање.