Чланице и чланови Савета за буџет и финансије на данашњој седници прихватили су Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2020. годину.

Приликом образлагања овог предлога, на седници је речено да је Законом о буџетском систему одређено да ревизију завршних рачуна буџета локалних власти врши Државна ревизорска институција, у складу са законом којим се уређује надлежност Државне ревизорске институције, а којим је прописано да ова институција самостално одлучује о субјектима ревизије, предмету, обиму и врсти, као и времену почетка и трајања ревизије. Саму ревизију финансијских извештаја обавља на основу годишњег програма ревизије, а који обавезно, сваке годнне, обухвата и одговарајући број јединица локалне самоуправе чији ће буџети бити обухваћени ревизијом.

С обзиром да није познат програм рада Државне ревизорске институције за 2021. годину, потребно је да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2020. годину, како би се благовремено приступило прибављању сагласности државне ревизорске институције за ангажовање екстерне ревизорске организације, а потом и поступку избора ревизорске организације.