Седница Скупштине Града Новог Сада, десета по реду, одржаће се у понедељак, 8. фебруара, а због поштовања епидемиолошких мера седница ће се одржати у великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

На предложеном Дневном реду седнице налази се 22 тачкe, од којих се део односи на област социјалне заштите. Међу њима су Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада, као и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину. Предлогом прве одлуке предвиђена је, као нова дневна услуга, услуга свратиште за децу улице. Такође, Предлогом ове одлуке прецизиран је и услов у погледу остваривања права на једнократну помоћ у оквиру постпеналне заштите, односно лица која су издржала казну затвора у трајању од најмање годину дана. Предлогом одлуке о Програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за ову годину утврђује се програм инвестиционих активности у висини од 7,5 милиона динара, а односи се на израду графичке и нумеречике анализе локације, израду геодетских снимака локације и елабората, те израду пројектно-техничке документације ради изградње објекта Прихватилишта за одрасла и стара лица у Футогу. На Дневном реду је предложено и неколико тачака које се односе на подршку приликом куповине стана у јавној својини града за једночлана и вишечлана домаћинства, а подршка се односи на станове у згради у Кисачкој 55, породицама које су оствариле највише бодова на Јавном позиву Стамбене комисије.

Пред одборницима ће се наћи и Предлог одлуке о измени Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, а предложеном изменом Одлуке врши се прерасподела планираних средстава за финансирање између постојећих позиција Програма, и то тако да се не мењају обим и структура прихода и расхода у буџету Града, који се односе на Програм.

Поред ове тачке, одборници ће расправати и о Предлогу одлуке којим се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта које је у јавној својини Републике Србије, у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, као и о Предлогу решења о разрешењу и именовању заменика председника и члана Одбора сталне манифестацијеу области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“.

Међу предложеним тачкама налазе се и тачке којима се уступају на коришћење објекти у својини Града и то Месној заједници „Јужни Телеп“ , Месној заједници „Детелинара“ и Музеју Града Новог Сада, а предложене су и тачке које се тичу урбанистичких планова: Предлог плана детаљне регулације дела радне зоне Север IV северно од инфраструктурног коридора и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (Односи се на локалитет Данила Киша број 21) и Предлог одлуке о изради Плана генералне регулације блокова уз Булевар Европе у Новом Саду.

Такође, на Дневном реду ће се наћи и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, потом Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, те Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Одборници и одборнице ће на заседању одлучивати и о Предлозима Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања, те именовању члана Градске изборне комисије.