Чланови Савета за спорт и омладину на данашњој седници већином гласова прихватили су Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину.

У извештајном периоду за 2020. годину, ово Предузеће је у складу са Програмом реализовало уговоре за набавку добара која се финансирају из капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 6.407.835 динара, што чини 99,34% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину машине за чишћење подова у износу од 3.717.835 динара и аутомаског чистача базена у износу од 2.690.000 динара без ПДВ-а.

Савет је усвојио Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Овим Програмом планирана су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 151.000.000 динара, а која су утрошена за измирење обавезе по основу уговора о дугорочном кредиту у износу од 100.000.000 динара и измирење обавезе према ЈКП „Новосадска толана“ у износу од 51.000.000 динара.

На данашњој седници усвојен је Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

За реализацију овог Програма, из буџета Града Новог Сада предвиђено је 112.000.000 динара. Реализација ових средстава извршена је тако да су за обавезе зарада и осталих накнада према запосленима утрошена у висини од 49.481.527,86 динара, обавезе за утрошену елелктричну енергију су у износу од 26.840.502,03 динара и обавезе за две рате за утрошену електричну енергије по Споразуму број 2853 су у износу од 6.475.869,97 динара. Из ових планираних средстава плаћени су и делови обавеза по редовним рачунима и то ЈКП „Новосадској топлани“ 25.000.000 динара, ЈКП „Водоводу и канализацији“ 2.000.000 динара, ЈКП „Чистоћи“ 500.000 динара као и део обавеза по рачунима услуга осигурања имовине и лица у висини од 1.700.000 динара.

Чланови савета прихватили су на данашњој седници Анализу пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2020. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању као и Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар-31. децембар 2020. године.