На данашњој седници Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку разматрани су и прихваћени Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „7. јули“, Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2020. годину и Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2020. године Јавног предузећа „Пословни простор“ Нови Сад – у ликвидацији, број: 07/2021 од 10. марта 2021. године.

Предлогом решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „7. јули“ утврђено је да се даје на коришћење непокретност у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници ,,7. јули“. Како је наведено,  ради се о пословној згради површине у габариту 222м2, спратности (П), у Улици Мише Димитријевића број 74 А, у којој се сазивају седнице Савета месне заједнице и састанци који се одржавају поводом решавања проблема становника на подручју месне заједнице, одржавају избори и други послови који су у надлежности месне заједнице и да је неопходно и даље коришћење наведеног простора.

Предлогом решења утврђено је да се на основу решења закључује Уговор између Града Новог Сада и Месне заједнице, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе. Такође, Предлогом решења прописано је да је корисник предметне непокретности дужан да непокретности које су му овим решењем дате на коришћење, користи за потребе обављања делатности за коју је Месна заједница и основана.

У Годишњем извештају о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2020. годину се, између осталог, каже да је Скупштина Града Новог Сада прихватила информацију Стамбене агенције Града Новог Сада о изградњи стамбеног објекта на парцели број 731/7 у Улици Момчила Тапавице бб. У складу са тим, Стамбена агенција је урадила Пројекат и исходовала грађевинску дозволу, спровела Јавну набавку радова на изградњи овог стамбеног објекта и закључила уговор дана 17.12.2018. године, те да је у првој половини 2020. године завршена прва фаза ламеле шест, да је у току децембра 2020. године завршена друга фаза ламеле шест, као и да је крајем 2020. године започета изградња прве фазе ламеле пет.

У Годишњем извештају се наводи и да је Стамбена агенција Града Новог Сада у 2020. години пословала без добити и без губитака, да укупни пословни приходи Стамбене агенције Града Новог Сада износе 24.084.846,53 динара, колико износе и укупни расходи и да је у Стамбеној агенцији Града Новог Сада на крају 2020. године било запослено седам запослених на неодређено време, што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада.