На данашњој седници Савета за комуналне делатности разматрани су Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа, Предлог одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада, непосредном погодбом, CTP Invest DOO Beograd – Novi Beograd, привредно друштвo са регистрованим пословним седиштем у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 64a, Нови Београд (МБ: 21287172, ПИБ: 110027463), и то грађевинске парцелe број: 898/7  K.O.Нови Сад III, у површини од 126.085м2, у радној зони Север IV, у Новом Саду, Предлог одлуке којом се предлаже отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде и то катастарске парцеле број 1217 К.О. Петроварадин, површине 1160m2, Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад и Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад.

Чланице и чланови Савета су прихватили све предлоге и они ће бити упућени на наредну седницу Скупштине Града на усвајање.