Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и породици су на данашњој седници усвојили Годишњи извештај о раду и пословању Апотекарске установе Нови Сад за 2020. годину.

Како је на данашњој седници речено, у Годишњем извештају о раду и пословању Апотекарске установе Нови Сад за 2020. годину исказани су показатељи физичког обима извршених ycлyra, остварених прихода од услуга, броја и структуре запослених и финансијски показатељи пословања. Реализација годишњег плана односи се на пословање једне организационе јединице, апотекe у Ветернику.

Од 2780 планираних услуга из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање у 2020. години, ова Установа извршила је 1574, док је од 1930 планираних услуга којим се остварује сопствени приход, извршено 1890. Од планираних прихода РФЗО по основу реализације физичког обима ycлyra у вредности од 1.296.000 динара остварено је 836.067 динара, док је од планираних 1.230.000 динара сопствених прихода остварено 876.806 динара. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у 2020. години планирани су у износу од 20.879.000 динара, а реализовани су у износу од 17.096.000 динара, док су текући расходи и издаци за нефинансијску имовини од планираних 20.879.000 динара реализовани у износу од 18.320.000 динара. Разлику између укупно остварених прихода и примања и расхода и издатака и у 2020. години исказан је као мањак прихода и примања – дефицит, у износу 1.224.000 динара.

Број запослених на дан 31.12.2020. године био је 11, односно са једним запосленим мање у односу на план. Структуру запослених чине два фармацеута и један фармацеутски техничар, што је за два здравствена радника мање у односу на план и осам административних радника, односно једним административним радником више у односу на план.

Укупна краткорочна потраживања Апотекарске установе на дан 31.12.2020. године износила су 28.690.000 динара и у највећем делу, 25.476.000 динара, чине их потраживања од Републичког фонда за здравствено осигурање за лекове и помагала, затим потраживања од купаца, 3.147.000 динара и потраживања од запослених 67.000 динара.

Обавезе према добављачима износиле су 86.152.000 динара, од чега за лекове на рецепт 1.561.000 динара, за ручну продају 69.942.000 динара, за енергенте и јавно комунална предузећа 9.139.000 динара и за остале обавезе 5.510.000 динара. Oбавезе по основу расхода за запослене су у износу од 3.481.000 динара и остале обавезе из пословања су износу од 4.160.000 динара, тако да су укупне обавезе износиле 93.793.000 динара.

Град Нови Сад, као солидaрни дужник Апотекарске установе Нови Сад, измирио је неизмирене обавезе Апотекарске установе Нови Сад према повериоцима у износу од 341.021.243,29 динара, планиране за извршење у 2020. години, као и део пренетих неизмирених обавеза из 2019. године.

Пословање Апотеке Нови Сад у 2020. години карактерисале су тешкоће у снабдевању становништва лековима и помагалима која се издају на терет Републичког фонда за здравствено осигурање и лекова и остале робе за комерцијалну продају, као и недостатак финансијских средстава за несметано функционисање због блокаде пословних рачуна у којем се здравствена установа нашла од 24.10.2017. године.