На седници Савета за спорт и омладину разматрана је Информација о степену  усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2021. године.

У делу Информације који се односи на ЈП Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад се наводи да је у посматраном периоду остварено је укупно 259.734.729,18 динара прихода, од чега 96,19% прихода чине пословни приходи – приходи од спортских делатности и приходи од закупа пословног простора. У погледу остварених расхода за посматрани период, од укупних расхода који износе 415.102.124,81 динара, доминантне чине пословни расходи 98,11%, а од којих сваке године најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације – речено је приликом образлагања и закључено да је у посматраном периоду остварен губитак у износу од 155.367.395,63 динара.