На данашњој седници чланови Савета за јавни ред и мир и безбедност Скупштине Града Новог Сада већином гласова усвојили су Предлог одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2022. годину.

Програм о коришћења средстава за заштиту од пожара за 2022. годину обухвата набавку ватрогасног возила – аутоцистерне са припадајућом опремом и навалног ватрогасног возила са припадајућом опремом који је наставак реализације из 2021. године. За реализацију овог Програма обезбеђена су средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у укупном износу од 33.200.000,00 динара. Од тога, за ватрогасно возило – аутоцистерну са припадајућом опремом 3.200.000,00 динара је за потребе авансног плаћања у наредној години, за које је планирано спровођење поступка јавне набавке новог ватрогасног возила – аутоцистерне са припадајућом опремом процењене вредности 32.000.000,00 динара, где би се остатак  од 28.800.000,00 динара платио у 2023. години. Преостали износ од 30.000.000,00 динара, планиран је за Навално ватрогасно возило са припадајућом опремом за које је Градска управа за комуналне послове је у 2021. години спровела отворени поступак јавне набавке и дана 28.04.2021. године, уговорене вредности 24.800.000,00 динара без пореза на додату вредност, али имајући у виду да у 2021. години због поремећаја на тржишту аутомобила неће доћи до финансијске реализације уговора, у 2022. години потребно је планирати средства за ове намене за финансијску реализацију предметног уговора.

Савет је усвоји и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину.

Овим Предлогом одлуке, за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територијu Града Новог Сада за 2022. годину, планирана су средства у 6уџету Града Новог Сада у износу од 10.080.000,00 динара и опредељена су за финансирање израде пројектне документације за изградњу система за јвно узбуњивање на територији Града Новог Сада. Укупно планирана средства за реализацију наведене инвестиционе активности износе 14.400.000,00 динара, од чега се износ од 4.320.000,00 динара фианансира у 2021. години, остатак у 2022. години као наставак реализације обавеза. Поред наведеног, пројекат изградње система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада обухвата следеће активности: изградњу 112 алармних станица (сирена) на територији 15 насењених места у Граду Новом Саду, набавку и уградњу опреме у оперативном центру Јужнобачког округа за праћење и даљинско управњање сиренама и изградњу везе између оперативног центра Јужнобачког округа и сирена-сопствена УХФ радио мрежа, а што ће се одвијати фазно по годинама. Вредност укупног пројекта, према израђеној Акустичкој студији за територију Града Новог Сада, износи 239.640.000,00 динара.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада о којем ће расправљати одборнице и одборници на наредној седници Скупштине.