Чланови Савета за заштиту животне средине на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину.

У наведеном Програму планирани су укупни приходи у износу од 20.109.270,00 динара колико износе и планирани укупнио расходи. Структуру планираних прихода чине текуће субвенције из буџета Града Новог Сада које износе 16.679.331,00 динара,  сопствени приходи у износу од 3.329.939,00 динара као и финансијски приходи које чине приходи од камата ОТП банке у износу од 100.000,00 динара.Трошкови зарада и накнаде зарада бруто планирају се у износу од 10.041.157 динара, док су плаиране накнаде члановима Управног одбора у висини од 3.301.888,00 динара.

Агенција за енергетику у наредној години између осталог планира, израду Стратегије развоја енергетике Града Новог Сада, израду годишњег Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2023. годину, праћење спровођења мера из Програма и Плана енергетске ефикасности Града, активно учешће у свим активностима неопходним за успешну реализацију јавног позива за суфинансирање енергетске санације породичних кућа на територији Града Новог Сада, реализацију пројеката „Изградње фотонапонске електране на објекту Основне школе „Никола Тесла“ у Новом Саду“, као и реализацију пројеката изградње соларних система за загревање санитарне потрошне воде у Основној школи ,,Коста Трифковић“ из Новог Сада и Основној школи „Вељко Петровић“ из Бегеча.

Како стоји у наведеном Програму рада неке од текућих активности планираних у 2022. години су издавање лиценци за обављање енергетских делатности, затим издавање енергетске дозволе за изградњу енергетских објеката, попуњавање ЛЕП базе Министарства рударства и енергетике, попуњавање ИСЕМ базе и израда енергетског биланса, достављање података неопходних за праћење спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији, достављање Извештаја о остваривању циљева уштеде енергије и имплементација обавеза предвиђених Законом о ефикасном коришћењу енергије и успостављање система енергетског менаџмента и сл.