Данас је одржана XXIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. План генералне регулације Универзитетског парка у Новом Саду

2. План детаљне регулације Подбаре у Новом Саду

3. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације старог градског центра у подручју Малог Лимана у Новом Саду (локалитет гараже у Улици Модене)

4. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет Расадник)

5. Одлука о изради плана детаљне регулације старе ложионице у Новом Саду

6. Одлука о изради плана детаљне регулације пословања дуж Темеринске улице, а северно од Улицe Паје Радосављевића у Новом Саду

7. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Клисанског пута у Новом Саду (локалитет између улица Паје Радосављевића и Професора Грчића)

8. Одлука о месним заједницама Града Новог Сада

9. Одлука о отклањању, односно ублажавању последица проузрокованих пожаром на објектима на територији Града Новог Сада

10. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Новог Сада

11. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2021. годину

12. Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Новог Сада

13. Одлука о изменама Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

14. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

15. Одлука о допуни Одлуке о установљавању сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“

16. Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Новом Саду за период 2021-2022. године

17. Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције

18. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

19. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину

20. Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину

21. Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2022. годину

22. Одлука о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта од посебног значаја за Град Нови Сад – спортског комплекса у Футогу

23. Одлука о измени Одлуке o прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду

24. Одлука о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад, а за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, на Видовданском насељу у Новом Саду

25. Одлука о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2022. годину

26. Одлука о финансирању стамбене подршке Града Новог Сада у 2022. години

27. Одлука о Програму стамбене подршке за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће у 2022. години

28. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

29. Одлука о Програму инвестиционих активности за 2022. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

30. Одлука о Програму инвестиционих активности Градске управе за социјалну и дечију заштиту за 2022. годину

31. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. годину

32. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину

33. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину

34. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину

35. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину

36. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину

37. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2022. годину

38. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

39. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2022. годину

40. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

41. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину

42. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину

43. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину

44. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину

45. Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2022. годину

46. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2022. годину

47. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2022. годину

48. Решење о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2022. годину

49. Одлука о Програму контроле нутритивне вредности и здравствене безбедности хране и чистоће брисева површина и руку запослених у објектима у којима је организована исхрана специфичних категорија становништва у Граду Новом Саду и процене ризика по здравље за 2022. годину

50. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад, без накнаде

51. Решење о отуђењу непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Бранислава Бороте број 9, Грбић Љиљани из Новог Сада

52. Решење о давању сагласности на Статут Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

53. Решење о образовању и именовању председника, заменика председника и чланова Међусекторског радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце на територији Града Новог Сада

54. Закључак са Информацијом у вези са Предлогом споразума о продаји Одмаралишта „Војводина“ са депандансом у Игалу, Република Црна Гора