На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2021. годину и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину.

Како је речено на седници, у завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2021. годину укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, остварени су у износу од 34.008.603.220,78 динара из свих извора финансирања, што износи 98,6% годишњег плана.

У завршном рачуну укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 30.231.216.344,78 динара, а извршени су коришћењем средстава из ранијих година у укупном износу од 3.271.799.095,01 динара и прихода и примања буџета остварених у 2021. години у укупном износу од 26.959.417.249,77 динара.

Предлогом одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину мења се важећа одлука о буџету Града Новог Сада. Изменама донетог буџета за 2022. годину, приходнa странa увећана је за износ дозначених средстава у протеклом периоду, по основу трансфера од другог нивоа власти и донација. Овим предлогом одлуке укупан буџет Града Новог Сада за 2022. годину планиран је у износу од 38.447.520.208,60 динара, од којег је, због обавезе враћања дела средстава суфицита даваоцима средстава, за потрошњу распоређено 38.445.956.191,03 динара. Имајући у виду остварење прихода буџета од почетка ове године и, на основу тога, извршену процену њиховог остварења до краја године, овим ребалансом буџета извршене су корекције (смањење или повећање) планираних износа појединих прихода и примања, у зависности од њиховог слабијег или бољег остварења у протеклом периоду у односу на претходне пројекције у буџету, које у крајњем исходу значе повећање укупних текућих прихода за готово 894 милиона динара (највише због повећања пореза, и то пореза на доходак, добит и капиталне добитке, а затим и донација и помоћи од међународних организација и трансфера од других нивоа власти), као и повећање примања од продаје нефинансијске имовине за 32,4 милиона динара, уз истовремено смањење примања од задуживања и продаје финансијске имовине за износ од 177,6 милиона динара. Приликом образлагања, наглашено је да се није одустало ни од једне капиталне инвестиције, већ је извршена прерасподела средстава због усклађивања динамике реализације.

Чланице и чланови Савета прихватили су оба предлога и они ће бити упућени на наредну седницу Скупштине Града на усвајање.