Предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2021. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада о расподели вишка прихода над расходима према завршном рачуну за 2021. годину, Предлог програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године и Предлог плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину су разматрани и прихваћени на данашњој седници Савета за заштиту животне средине.

План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину израђен је у складу са циљевима и садржајем Програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године – речено је на седници. Укупна уштеда примарне енергије применом предложених мера енергетске ефикасности за 2022. годину дефинисаним овим планом износи 1,34% у односу на потрошњу у базној години.

Укупна планирана средстава за спровођење енергетски ефикасних мера из овог плана износе 122.150.000,00 динара, и то: 84.150.000,00 динара из буџета Града Новог Сада и 38.000.000,00 динара од других нивоа власти. При томе је планирано да се из буџета Града обезбеде средства: за израду пројектно техничке документације за енергетску санацију Средње машинске школе Нови Сад у износу од 16.400.000,00 динара, за замену извора светлости у јавном осветљењу одговарајућим енергетски ефикасним светиљкама у износу од 26.550.000,00 динара и за израду студије Катастар соларног потенцијала кровова на територији Града Новог Сада у износу од 1.200.000,00 динара.

За подршку грађанима кроз суфинансирање уградње соларних колектора и соларних панела, унапређења термичког омотача зграда планирано је да се из буџета Града Новог Сада обезбеде средства у износу од 40.000.00000 динара, а из буџета Републике Србије-Министарство рударства и енергетике средства у износу од 38.000.00000 динара.

Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године садржи резултате спроведене анализе потрошње енергије, енергената и воде за објекте за које Град Нови Сад плаћа трошкове енергије, енергената и воде и у оквиру њега предложене мере повећања енергетске ефикасности и уштеде енергије, чијом би се имплементацијом у наредном трогодишњем периоду омогућило остваривање годишње уштеде енергије прописане Националним акционим планом за енергетску ефикасност Републике Србије, односно Уредбом о годишњим циљевима уштеде енергије обвезника система енергетског менаџмента.

Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године ће бити реализован из буџетских средстава Града Новог Сада. Свакако треба у будућем периоду разматрати и могућност финансирања неких од мера путем фондова или преко пројеката. На тај начин се може спровести више мера које ће донети уштеде у енергији-закључено је приликом образлагања.