На  данашњој седници Савета за спорт и омладину разматрани су Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. март 2022. године и Предлог одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2022/2023. годину.

У оквиру разматрања Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. март 2022. године разматране су активности предvзећа ЈП Спортски и пословни центар „Војводина“. У посматраном периоду остварено је укупно 111.741.761,26 динара прихода, од чега 99,70% прихода чине пословни приходи – приходи од спортских делатности и приходи од закупа пословног простора и приходи од субвенција и донација – речено је на седници. У погледу остварених расхода за посматрани период, од укупних расхода који износе  148.622.234,05 динара, доминантне чине пословни расходи 99,82%, а од којих сваке године најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације. У посматраном периоду остварен је губитак у износу од 36.880.472,79 динара – закључено је приликом образлагања.

Предлогом одлуке о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2022/2023. годину уређено је учешће Града Новог Сада у раду Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду и обавезу пружања финансијске подршке Града. Предлогом одлуке прописано је да се Град Нови Сад обавезује да као финансијску подршку Фонду обезбеди средства за стипендирање двадесет даровитих студената Универзитета у Новом Саду, за школску 2022/2023. годину и то по две стипендије у следећим научним областима: природно-математичке, техничке, пољопривредне, технолошке, медицинске, економске, правне, хуманистичке науке и у области уметности и спорта и утврђује стипендију у нето износу од 22.000,00 динара месечно, која се додељује током 12 месеци. Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину за Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду за 12 месеци обезбеђена су средства у укупном износу од 4.290.000,00 динара, наводи се у образложењу.