На данашњој Седници Савета за буџет и финансије разматран је и прихваћен Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године.

Како је речено приликом образлагања – Извештај је показао да је у првих шест месеци ове године укупно остварено 14.364,4 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 2.069,5 милиона динара пренетих средстава из ранијих година, чини 16.433,9 милиона динара или 46,0% планираног годишњег буџета. Анализа приходне стране буџета показала је да приходи и примања буџета текуће године бележе добро остварење (42,7% годишњег плана и 84,7% полугодишњег плана). И када је у питању остварење само текућих прихода, оно је, такође, добро (46,2% годишњег плана и 93,6% шестомесечног плана), а у односу на исти период прошле године веће је за 2,7%. У оквиру текућих прихода најбоље остварење имају порези 10.658,4 милиона динара (3,8% преко шестомесечног плана).

У посматраном периоду расходи и издаци из средстава буџета извршени су у износу од 12.958,0 милиона динара, што чини 36,3% годишњег и 68,1% полугодишњег плана, а за 20,8% су већи од извршених расхода и издатака у истом периоду прошле године. Укупна капитална потрошња чини 29,6% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 69,2%. У оквиру текућих расхода највеће је учешће расхода за коришћење услуга и роба, који су извршени у износу од 3.335,2 милиона динара и чине 34,8% текућих расхода, као и расхода за запослене, извршених у износу од 2.554,7 милиона динара, што је 26,7% текућих расхода – речено је на седници.

У посматраном периоду буџет је константно био ликвидан, што је омогућило несметано извршавање обавеза свих буџетских корисника-закључено је на седници.