На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је и већином гласова прихваћен Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2022. године.

Приликом образлагања речено је да је Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2022. године показао да је у првих девет месеци ове године укупно остварено 25.597,2 милиона динара текућих прихода и примања буџета, што са 3.750,2 милиона динара пренетих средстава из ранијих година, чини 29.347,4 милиона динара или 75,4% планираног годишњег буџета.

Анализа приходне стране буџета показала је да приходи и примања буџета текуће године бележе добро остварење (72,8% годишњег плана и 99,6% деветомесечног плана). И када је у питању остварење само текућих прихода, оно је, такође, добро (72,7% годишњег плана и 98% деветомесечног плана), а у односу на исти период прошле године веће је за 11,8% или за 2.425,8 милиона динара. У оквиру текућих прихода најбоље остварење имају порези 16.116,7 милиона динара (99,8% деветомесечног плана) – речено је на седници.

У посматраном периоду расходи и издаци из средстава буџета извршени су у износу од 22.213,9 милиона динара, што чини 57,1% годишњег и 75,4% деветомесечног плана, а за 23,3% су већи од извршених расхода и издатака у истом периоду прошле године или за 4.203,3 милиона динара. У економској структури укупних расхода и издатака највеће је учешће текућих расхода (74,95%), док издаци за нефинансијску имовину учествују са 24,2%, а издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине са 0,8%. Међутим, ако се, у циљу што реалнијег исказивања капиталне потрошње, извршеним издацима за нефинансијску имовину додају и средства утрошена за капиталне субвенције, за капиталне трансфере осталим нивоима власти, капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање и остале капиталне дотације и трансфере, капитална потрошња чини 29,8% укупно утрошених средстава, а текућа потрошња, сходно томе, 69,4%. У посматраном периоду буџет је константно био ликвидан што је омогућило несметано извршавање обавеза свих буџетских корисника – закључено је.