На данашњој седници Савета за економски развој града разматран је и једногласно прихваћен Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2022. годину.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2022. годину, израдила је у складу са Законом о пољопривредном земљишту, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на теритрији Града Новог Сада, коју је образовала Скупштина Града Новог Сада. Урађен на основу података Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Нови Сад и садржи: Преглед укупних површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, по облицима својине, по класама и културама, Стање заштите пољопривредног земљишта са прегледом система за одводњавање и наводњавање и прегледом побољшања квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака, Преглед пољопривредног земљишта у државној својини по катастарским општинама и корисницима на територији Града Новог Сада, План прихода сопственог учешћа, Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, Преглед бројева јавног надметања за коришћење без плаћања накнаде, Преглед бројева јавног надметања по К.О. по праву пречег закупа – сточари, Преглед груписаних надметања по катастарским општинама, Преглед укупне површине пољопривредног земљишта у државној својини која је обухваћена надметањима по К.О. и Преглед површина пољопривредног земљишта у државној својини које неће бити предмет јавног надметања и разлози изузимања – речено је на седници.

Град Нови Сад располаже са око 43 хиљаде хектара обрадивог пољопривредног земљишта, које је по квалитету обрадиво пољопривредно земљиште високог бонитета. На територији Града Новог Сада на земљиште од I дo IV класе односи се 95% од укупног пољопривредног земљишта. Од укупног пољопривредног земљишта на пољопривредно земљиште у државној својини на територији Града Новог Сада односи се 4.925,1594ха.

По основу права пречег закупа опредељено је, да се по основу узгајања животиња, да у закуп 177,1725ха, по основу права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде, предвиђено је да се изда у закуп 693,2529ха, а по разним основама површине пољопривредног земљишта у државној својини које нису обухваћене надметањем износе 2.394,6164ха. Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2022. годину, предвиђено је за давање у закуп 1.757,5195 хa.

Законом о пољопривредном земљишту предвиђено је да су средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у висини од 40% приход буџета јединице локалне самоуправе, а користе се за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. У 2022. години од издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини очекује се приход у износу од 8.500.000,00 динара. По основу вансудских поравнања очекује се приход од 69.500.000,00 динара, од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта очекује се приход од 5.000.000,00 динара, што ће за 2022. износити 83.000.000,00 динара. Програмом утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022. години је предвиђено за одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта 7.000.000,00 динара, за уређење атарских путева са отресиштима 42.340.000,00 динара, за контролу плодности пољопривредног земљишта 7.920.000,00 динара, за подизање ветрозаштитних појасева 9.000.000,00 динара и за студијско истраживачке радове из области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 16.740.000,00 динара.