Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2022. године, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града Новог Сада, Предлог одлуке изменама и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина, Предлог одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години и Предлог одлуке о  Програму одржавања објеката путне привреде за 2023. годину.

На данашњој седници прихваћен је Предлог одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2023. годину, затим Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину.

Савет је прихватио предлоге одлука о Програму инвестиционих активности у 2023. години за ЈКП „Паркинг сервис“ и ЈГСП „Нови Сад“, као и предлоге одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности јавно кумуналних предузећа за 2023. годину и то, „Градског зеленила“, „Лисја“, „Чистоће“, „Тржнице“ и „Зоохигијене и ветерине Нови Сад“.

Чланови Савете прихватли су и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2023. годину, затим Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2023. години, Предлог одлуке којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, и то катастарску парцелу број: 540/67, КО Нови Сад IV, површине 19а 87m2 и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.