Данас је одржана XXXVII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Оставка Бранке Бежанов на функцију члана Градског већа Града Новог Сада

2. Избор члана Градског већа Града Новог Сада

3. План генералне регулације простора за пословање на углу Темеринског пута и Државног пута А1 (Е-75) у Новом Саду

4. План генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, северно од канала ДТД у Новом Саду

5. План детаљне регулације комплекса простора између улица Здравка Челара, Бранка Радичевића, Наде Димић, новопланиране, Голуба Бабића, Владана Стефановића и Улице Футошки вашар у Футогу

6. План детаљне регулације Кип у Сремској Каменици

7. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у Петроварадину

8. Одлука о изради плана детаљне регулације простора између радне зоне и Садова у Петроварадину

9. Одлука о изради плана детаљне регулације центра у Петроварадину

10. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Руменка (локалитет у западном и северозападном делу грађевинског подручја)

11. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду (локалитет у Улици Бранка Радичевића)

12. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Карагаче у Петроварадину (локалитет на парцели број 4742/3, КО Петроварадин)

13. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду (локалитет у Улици Облачића Рада)

14. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између Булевара цара Лазара и улица Цара Душана, Атанасија Гереског и Ђорђа Сервицког у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 4142 и 4143, КО Нови Сад II)

15. Одлука о утврђивању програмских и пројектних активности као наслеђа Пројекта „Нови Сад – Европска престоница културе“

16. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2023. годину

17. Одлука о Програму инвестиционих активности набавке и постављања контејнера за примарну сепарацију отпада на територији Града Новог Сада за 2023. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

18. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину

19. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад  за 2023. годину

20. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад  за 2023. годину

21. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину

22. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Установе социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, без накнаде

23. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној покрајини Војводини за потребе Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад, без накнаде

24. Одлука о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Новог Сада према Друштву за заштиту од пожара и обезбеђење објеката и имовине „FULL PROTECT“ д.о.о. Београд, МБ 20034408, ПИБ 103876412

25. Одлука о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Акционарског друштва ИКАРБУС – Фабрика аутобуса и специјалних возила Београд (Земун)

26. Извештај о реализацији акционих планова из Стратегије oдрживог развоја Града Новог Сада за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину

27. Извештај о реализацији Одлуке о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/20)

28. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину – текуће субвенције, за период јануар – јун 2022. године

29. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину за период јануар-јун 2022. године

30. Решење о изменама и допуни Решења о образовању и именовању председника, заменика председника и чланова Међусекторског радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце на територији Града Новог Сада

31. Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, са текстом огласа о Јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

32. Оставка Владимира Зеленовића на функцију директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

33. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

34. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Медицинске школе „7. април“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности директора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о именовању директора Стеријиног позорја, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

– Решење о разрешењу председника и два члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању председника и два члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о разрешењу три члана Школског одбора Основне школе „Соња Маринковић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу три члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад

– Решење о именовању три члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу три члана Школског одбора Основне музичке школе „Јосип Славенски“, Нови Сад

– Решење о именовању три члана Школског одбора Основне музичке школе „Јосип Славенски“, Нови Сад

– Решење о разрешењу три члана Школског одбора Школе за основно образовање и васпитање одраслих „Свети Сава“, Нови Сад

– Решење о именовању три члана Школског одбора Школе за основно образовање и васпитање одраслих „Свети Сава“, Нови Сад

– Решење о разрешењу три члана Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“, Будисава

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић“, Степановићево

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић“, Степановићево

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Марија Трандафил“, Ветерник

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Марија Трандафил“, Ветерник

– Решење о разрешењу два члана Школског одбора Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад

– Решење о именовању два члана Школског одбора Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу три члана Школског одбора Балетске школе у Новом Саду

– Решење о именовању три члана Школског одбора Балетске школе у Новом Саду

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Ђура Даничић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Ђура Даничић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Исидора Секулић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „22. август“, Буковац

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада